Grundvärderingar, vår vision / Aims and Goals

For information in English regarding our aims and goals, please follow this link.

Vi på Planet Kids arbetar med att främja respekten för varandra och för miljön.

Vi uppmuntrar utomhusaktiviteter och en nyfikenhet på världen utanför, Vi har natur- och utflykts dagar varje vecka som ger barnen möjlighet att utveckla sin kärlek till och respekt för miljön i stort.

Vi erbjuder barnen en miljö som väcker lust och nyfikenhet att utvecklas. Vår miljö är tillåtande och ger barnen möjlighet att upptäcka, utforska och lära på sina egna villkor.

För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och får utvecklas efter sin förmåga.

Vi arbetar med att barnen utvecklar kunskap tillsammans med kamrater genom fri lek, eget skapande och genom lärarledda aktiviteter, både ute och inne. Genom detta arbetssätt har pedagogerna tid att lyssna och se varje individ och kan därefter planera efter barnens behov och intressen.

Vi vill ge barnen möjlighet att arbeta självständigt, i små grupper och i stora grupper för att lära av sig själv och av andra.

Vår målsättning är att varje vecka erbjuda barnen; Musik, Rörelse, Natur, Skapande i färg och form, matematik, språk och den fria lek barnen behöver både ute och inne.

Varje dag har vi samling, då värdegrunds arbete och sång spelar en stor roll. Vi har i samlingen stor möjlighet att prata och lyssna till barnens tankar och idéer. Barnen lär sig tala i grupp och lyssna till varandra. Samlingen är en viktig del av det dagliga arbetet då värdegrunden genom syrar arbetet på ett tydligt sätt och barnens självkänsla och identitet skapas.

Vi prioriterar också att lära barnen om människors kulturer runt om i världen för att utveckla en förståelse och lära om människors olikheter.

Vi stöttar flickor och pojkar på samma sätt och ger varje barn möjligheten att utforska sina förmågor och intressen utanför klichéartade könsroller.

Vi arbetar med att motverka traditionella könsmönster genom att se varje individs behov och intressen oavsett kön.

Vi arbetar för att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar. Inget barn skall behöva känna sig begränsad i sin utveckling eller i sitt uttryckssätt pga. stereotypa könsroller. Vi ser det som varje barns rättighet att få utvecklas på sin nivå efter sina behov och intressen oavsett kön.

Vi anser också att det är varje barns rättighet att ha pedagoger som aktivt arbetar med ett genustänkande i deras dagliga arbete.

Planet Kids arbetar inte med att förändra pojkarna eller flickorna istället ser vi individer som vill utvecklas och är nyfikna på lek och aktiviteter. Det är vårt uppdrag som pedagoger att skapa miljöer där pojkar och flickor känner delaktighet och vill utvecklas.

Med vårt genusarbete ska vi förhoppningsvis erbjuda flickor och pojkar en förskola på lika villkor. Vi vill att våra barn ska göra sina framtida val utifrån egna förutsättningar och inte efter andras människors förväntningar och krav.

Samarbete mellan pedagogerna och vilja att hjälpa är en självklarhet i verksamheten. Även om pedagogerna arbetar i en grupp eller med ett visst ämne är alla barnen lika mycket värda och kräver stöd och hjälp på individuell nivå från alla pedagoger.

Det ska vara roligt att komma till förskolan. Förskolan ska erbjuda en spännande och trygg miljö med lärandet i fokus. Det lustfyllda lärandet ska genomsyra verksamheten.

Ett nära och öppet samarbete med föräldrarna är och ska vara en självklarhet. Tillsammans med hemmet ska vi skapa den bästa miljön för alla barnen.

Vi främjar och vårdar oss genom en trygg och omtänksam läromiljö som stimulerar barnen. Vi har en mycket stark tro på länken mellan barn, familjer, skolor och lärare. Därför strävar vi efter att skapa en harmonisk och respektfull relation sinsemellan.

Vår miljö är baserad på tillit, glädje, omsorg och individuella behov, så att barnen kan växa personligen och kunskapsmässigt. Förskolan är också en trygg och lärorik plats för barnen så de kan utvecklas personligen på ett lustfyllt sätt.

Varje barn får möjligheten att utveckla sin fulla potential, känslomässigt, fysiskt och kunskapsmässigt. Vi uppmuntrar självkännedom och självdisciplin genom positiva

erfarenheter.

Läroplanen för förskolan (LPFÖ 2018) genomsyrar verksamheten på ett tydligt sätt och alla i personalen är insatta i vad som står i den och kan koppla den till det arbete de utför med barnen.

Våra mål är att barnen ska lita på sin förmåga, öka kreativiteten och empatiförmågan, skapa respekt för varandra och skapa en positiv självkänsla.

Links:

Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Skollagen

Stockholms stad riktlinjer

%d bloggers like this: